banner114

Avrasya sağlık vizyonunu belirledi

Sayın Hocam. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Araştırma – Geliştirme (AR-GE)’ den sorumlu Rektör Yardımcısı olarak Avrasya Üniversitesinde özellikle de Sağlık Bilimleri Fakültesindeki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunmanızı rica edeceğim.

Yavuz Özoran: Sayın Ali Öztürk, Günebakış olarak kuruluş öncesi süreçte ve  kurulduktan sonraki gelişiminde üniversitemize vermekte olduğunuz destek için teşekkür ederek söze başlamak istiyorum.

2010 yılında kuruluştan itibaren üniversitemiz sürekli gelişmiş ve 8.000’e yakın önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi; 300’ü aşkın akademik personeliyle Avrasya Üniversitesi mezunlarıyla birlikte giderek büyüyen bir eğitim öğretim ailesi oluşturmuştur. Trabzon’a yönelik olarak üniversitemiz şehre ekonomik destek sağlamakla birlikte şehrimiz ve bölgemiz insanına kendi evinde eğitim görme olanağı sağlamaktadır. Trabzon ve çevre illerin bu fırsatı iyi değerlendirdiğini düşünüyorum.

Ayrıca günümüzde iş olanaklarının kısıtlı olduğu dikkate alındığında Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerimizin hem özel hem de kamu sektöründe iş bulma imkanına sahip olduklarını görmekteyiz. 10 yılını doldurmayan üniversitemiz mezunlarının Türkiye’nin her tarafında bulunan sağlık kuruluşlarında görev almalarının da son derece memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirtmek isterim. Bu önceliği gören üniversite yönetimimiz Sağlık Bilimleri Fakültemize ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuza her türlü desteği vermekte olup; eğitim kadromuz güçlenerek gelişmekte, derslik ve laboratuvarlarımız günümüz teknolojileriyle donatılmış ve öğrencilerimizin daha donanımlı yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamıştır. Bu bakımdan Trabzon’da söz sahibi olan herkesin kendi yararına olan bu eğitim kurumunu sahiplenmesi gerektiğini düşünmekteyim.

Üniversitemiz mezunlarıyla daha sıkı işbirliği yapabilmek amacıyla “Mezun İzleme Ofisi” çalışmalarını sürdürmekte; öğrenciler, aileleri, mezunlar, mezunların çalıştığı kurumlar, öğretim elemanları ile toplantılar, anketler kullanarak çalışılan iç ve dış paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmakta ve saptanan alanlarda eğitim-öğretim, AR-GE Faaliyetleri biçimlendirilmektedir.

Sayın Hocam AR-GE etkinliği eğitim-öğretim bağlamında konuşurken üniversitelerin misyon (görev), vizyon (uzak öngörü) belirlenmesi; stratejik planların buna göre yapılandırılması için de Avrasya Üniversitesinin görüşlerini kısaca açıklamanızı rica edeceğim.

Yavuz Özoran: Üniversiteler bölge ve ülke gereksinimlerini önceleyen ve uluslararası normlarda 3 ayrı görevi yerine getirmekle sorumludurlar. 1)Eğitim-öğretim, 2) AR-GE, 3) Sosyal Sorumluluk ve Bölgesel Kalkınmaya Katkı.

Bu misyon tanımına göre üniversitemiz iç ve dış paydaşların görüşleri doğrultusunda sürekli olarak yükseköğretimin her aşamasında (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) güncelleyip geliştirmektedir.

AR-GE açısından Pelitli Yerleşkesinde Mütevelli Heyeti Başkanımız Dr. Ömer YILDIZ önderliğinde ve himayesinde; Rektörümüz Prof. Dr. Kenan İNAN hocamızın yönetiminde Pelitli Yerleşkemizde Bilimsel Araştırma Proje Grubu (BAP), Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurulmuş ve aynı yerleşkedeki ek binamız bu amaca yönelik tahsis edilmiştir. BAP’ınbütçelendirilmesi sağlanmış; öncelikle üniversite içinden olmak üzere konuyla ilgili bilirkişi hakemleri denetiminde projeler kabul edilmektedir. Projeler öncelikle bölge kalkınmasına ve ihtiyaçlarına destek verecek nitelikte olunmasına önem verilmektedir. Bu açıdan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasıyla yapılan protokolle üniversite oda işbirliği ve böylece sanayiye destek sağlanması planlanmıştır.

BAP ve TTO aracılığıyla AR-GE’ye dış kaynak sağlanması ÜNİDOKAP (Üniversite Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Projeleri) çalışmaları sürdürülmektedir. Tüm bu çalışmalar Yükseköğretim Kurulunun önderliği, sanayi-üniversite işbirliği öngörüsüyle uyumludur.

Sosyal sorumluluk alanında YÖK’ün amaçladığı misyon farklılaşmasını üniversitemiz önemsemektedir. YÖK, birbirleriyle aynı nitelikte çok sayıda üniversite olması yerine bölge ihtiyaçlarını önceleyen ve buna göre eğitim-öğretimi planlayan; bu doğrultuda da hazırladığı stratejik plana uyumlu akademik birimleri olan üniversiteleri desteklemektedir. Bu görüş doğrultusunda üniversitemiz akademik birimlerinin kendi misyonlarını tanımlamaları çalışması başlatılmıştır. Sağlık Bilimleri Fakültemiz alana özelleşme vizyonu “Yaşlıların Yaşam Kalitesini Geliştirme” olarak saptanmıştır.

Yaşlanma kuşkusuz bütün canlılarda görülen, işlevlerde azalmaya neden olan, süreğen ve evrensel bir süreçtir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılık dönemini “65 yaş ve üzeri” olarak tanımlamıştır. 1940’lı yıllarda erkekler 30 yaşına, kadınlar ise 33 yaşına kadar yaşarken günümüzde bu süre erkekler için 71’e, kadınlar için ise 76’ya kadar çıkmıştır. 1990 yılında 60 yaş üzerinde olan bireyler yaklaşık olarak yarım milyar civarında iken, 2030 yılında bu sayının 1,4 milyara çıkması öngörülmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre ise ülkemizde yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının 2018 yılında % 8,7, 2023'te % 10,2, 2040'da % 16,3, 2060'ta % 22,6 ve 2080'de % 25,6 olacağı öngörülmektedir. Yaşlı nüfusunun artması, uzun yaşamın getirdiği; yalnızlık, yoksulluk, engellilik, kronik hastalıklar, bakım ve destek gibi gereksinimleri de beraberinde getirmiştir. Günümüzde yaşlıların yaşam kalitesini artırmak öncelikli öneme haiz olmuştur. Yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla oluşturulan bu belge ile hem bölge hem de ülkeye sayısız katkılar sağlanması öngörülmektedir.

Yaşlanma, yaşam sürecinin doğal ve zorunlu bir evresidir. Sağlıklı yaşlanmak ise günümüz dünyasında her birey için artık öncül bir talep durumuna gelmiştir. En genç bireyden en yaşlı bireye kadar herkes daha kaliteli bir yaşam sürmek istemektedir. Bu durum artık insanlar arasında yeni bir trend haline gelmiştir. Üniversitelerin varoluş sebepleri arasında ise toplumun sorunlarına, ihtiyaçlarına cevap verilmesi gibi bir misyon da vardır. Bu yaklaşımı benimseyen Avrasya Üniversitesi geleceğe hazırlanmaktadır. Geleceğe yönelik bir strateji oluşturma gayesi içinde yaşlılar için yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Mevcut yapı içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki çeşitli bölümler bu vizyonun gerçeğe dönüşmesi için en uygun yapılardır. Bu kapsamda, yaşlı bireyler için Spor Bilimleri Bölümü tarafından sportif faaliyetler, Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile beslenme alışkanlığının olumlu şekilde değiştirilmesi/oluşturulması, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü ile fizik tedaviye ihtiyaç duyan bireyler için tedavi yöntemleri, Hemşirelik Bölümü ile ilerleyen dönemlerde bireylere yaşlı bakım faaliyetleri yapılması öngörülmektedir. Bahsi geçen faaliyetlerin yapılması için bir “Yaşlı Bakım Köyü” ve “Yaşlılık Araştırma Merkezi” kurulması elzemdir. Yine bu yapıların yönetimi üniversite bünyesinde bulunan “Sağlık Yönetimi” ve “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” gibi birimler ile yapılabilir. Hatta bu birimler için ara eleman yetiştirmek amaçlı “Yaşlı Bakım Teknikeri” programı açılması düşünülebilir.

Bu vizyonunun özgün değeri ‘Yaşlı Bakım Köyü ve yine bu kapsamda kurulması planlanan ‘Yaşlılık Araştırma Merkezi’dir. Bu birimler ile alana birçok yenilikler katılmış olacaktır. Yaşlı Bakım Köyü ile üniversitedeki nazari bilginin alanda uygulamaya dönüşmesi sağlanmış olacak ve şehirde yaşayanlar ile üniversitenin kaynaşması sağlanabilecektir. Yaşlılık Araştırma Merkezi ise sağlıklı yaşlanmaya yönelik bilimsel çalışmalar yapılabilecek bir merkez olacaktır. Bu birimin bünyesinde birçok yeni bilimsel araştırmalar yapılıp alan yazına katkı sağlanabilecektir. Yaşlıların ömürlerinin son dönemini verimli geçirmeleri hatta mümkünse hobi mahiyetindeki etkinlikleri ile ekonomik olarak katma değer yaratmaları sağlanacaktır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki mevcut imkânlar, belirlenen bu strateji çerçevesinde kullanılacaktır. Bu kapsamda, Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan; Spor Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Bölümleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programının ortaklaşa olarak yaşlıların yaşam kalitelerini artırmak için çalışması öngörülmektedir. Ayrıca; Trabzon Sanayi Odası, Trabzon Aile ve Sosyal İlişkiler İl Müdürlüğü ve Türk Geriatri Derneği ile protokoller yapılarak işbirliğine gidilmesi de öngörülmektedir.

“10 yılını doldurmayan üniversitemiz mezunlarının Türkiye’nin her tarafında bulunan sağlık kuruluşlarında görev almalarının da son derece memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirtmek isterim. Bu önceliği gören üniversite yönetimimiz Sağlık Bilimleri Fakültemize ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuza her türlü desteği vermekte olup; eğitim kadromuz güçlenerek gelişmekte, derslik ve laboratuvarlarımız günümüz teknolojileriyle donatılmış ve öğrencilerimizin daha donanımlı yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamıştır.”

“YÖK, birbirleriyle aynı nitelikte çok sayıda üniversite olması yerine bölge ihtiyaçlarını önceleyen ve buna göre eğitim-öğretimi planlayan; bu doğrultuda da hazırladığı stratejik plana uyumlu akademik birimleri olan üniversiteleri desteklemektedir. Bu görüş doğrultusunda üniversitemiz akademik birimlerinin kendi misyonlarını tanımlamaları çalışması başlatılmıştır. Sağlık Bilimleri Fakültemiz alana özelleşme vizyonu “Yaşlıların Yaşam Kalitesini Geliştirme” olarak saptanmıştır.”

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılık dönemini “65 yaş ve üzeri” olarak tanımlamıştır. 1940’lı yıllarda erkekler 30 yaşına, kadınlar ise 33 yaşına kadar yaşarken günümüzde bu süre erkekler için 71’e, kadınlar için ise 76’ya kadar çıkmıştır. 1990 yılında 60 yaş üzerinde olan bireyler yaklaşık olarak yarım milyar civarında iken, 2030 yılında bu sayının 1,4 milyara çıkması öngörülmektedir.”

“Üniversitelerin varoluş sebepleri arasında ise toplumun sorunlarına, ihtiyaçlarına cevap verilmesi gibi bir misyon da vardır. Bu yaklaşımı benimseyen Avrasya Üniversitesi geleceğe hazırlanmaktadır. Geleceğe yönelik bir strateji oluşturma gayesi içinde yaşlılar için yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Mevcut yapı içinde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki çeşitli bölümler bu vizyonun gerçeğe dönüşmesi için en uygun yapılardır.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.