2024 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi Belli Oldu! Yeni Fiyatlar Yayımlanma Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak

Noter Ücretlerinde Değişiklik! Taşınmaz Satış Sözleşmesi Düzenleme Ücreti Ne Kadar Oldu? Vasiyetname ve Vakıf Senedi Düzenleme Ücreti Ne Kadar? Elektronik İşlemler için Noter Ücreti Ne Kadar? İşte Tüm Detaylar..

Gülçin Birinci
Gülçin Birinci Tüm Haberleri
2024 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi Belli Oldu! Yeni Fiyatlar Yayımlanma Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak
2024 Yılı Noterlik Ücret Tarifesi Belli Oldu! Yeni Fiyatlar Yayımlanma Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Harç, Damga Vergisi ve Resimden Muaf İşlemlerle Kamulaştırma Tebliğlerinde Noter Ücreti, Defter Onaylama Ücreti, Bildirim Yazı Ücreti, Yol Ödeneği, Aracılık Ücreti, Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi ve Mirasçılık Belgesi Verilmesi İşlemlerinden Alınacak Ücret, Elektronik İşlemler, Elektronik Tespit Ücreti.. İşte Detaylar.. 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı noterlik ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tarife yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacak.

Bazı önemli değişiklikler şunlar:

- Noter ücreti, Harçlar Kanununa göre alınan harçların %30'u oranında olacak.

- Taşınmaz satış sözleşmesi düzenleme ücreti taşınmazın değerinin binde 1'i oranında olacak.

- Vasiyetname ve vakıf senedi düzenleme ücreti 1.371,69 TL olacak.

- Her sayfa için yazı ücreti 41,58 TL olacak.

- Çevirme ücreti her sayfa için 344,09 TL olacak.

- Emanetlerin saklanması ücreti yıllık 96,04 TL olacak.

Tarifede ayrıca; Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti, Defter onaylama ücreti, Bildirim yazı ücreti, Yol ödeneği, Aracılık ücreti, Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret, Elektronik işlemler, Elektronik tespit ücreti gibi konularda da düzenlemeler yer alıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ şöyle:

Noter ücreti

Madde 1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanununa göre aldıkları harçların

yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar.

Bu ücret, bir noterlik işleminde 30,31 TL'den az olamaz.

Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler

dikkate alınmaz.

Noterler, taşınmaz satış sözleşmesi düzenlediklerinde ise taşınmazın satış değerinin binde

1'i oranında noter ücreti alırlar. Ancak bu ücret taşınmazın değerine göre beş yüz Türk lirasından

az ve dört bin Türk lirasından fazla olamaz. Noterler, yaptıkları taşınmaz satış sözleşmelerinden

bu fıkrada belirlenen noter ücreti dışında herhangi bir ücret alamaz.

Düzenleme ücreti

Madde 2 - Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 1.371,69 TL

düzenleme ücreti alırlar.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen

ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap

edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Yazı ücreti

Madde 3 - Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası

ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 41,58 TL yazı ücreti alırlar.

Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine,

noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete

tabidir.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı

takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.

Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Çevirme ücreti

Madde 4 - 1512 sayılı Noterlik Kanununun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter

tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her

sayfasından 344,09 TL çevirme ücreti alınır.

Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10

veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Karşılaştırma ücreti

Madde 5 - Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların

karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 41,58 TL ücret alınır.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret

aynen alınır.

Tescil ücreti

Madde 6 - Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu

olarak 12,99 TL tescil ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ücreti

Madde 7 - Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli

evrak olsun) maktu olarak yıllık 96,04 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla

olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca

alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden

fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.

Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak

alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait

tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti

Madde 8 - Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu

belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 30'u

oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her

imza için 34,83 TL ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza

onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek

her nüsha için 34,83 TL ücret alınır.

Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine

tebliğ edilecek her nüsha için 34,83 TL ücret alınır.

Defter onaylama ücreti

Madde 9 - Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa

dahil) 12,99 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 4,87 TL onaylama ücreti alınır. Yüz

sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla

olursa 4,87 TL ücret alınır.

Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 4,87 TL ücret alınır.

Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin

onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Bildirim yazı ücreti

Madde 10 - Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda

yazacakları her yazı için 12,99 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

Yol ödeneği

Madde 11 - Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya

Noterlik Kanununun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden

ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 164,71 TL yol ödeneği

alırlar.

Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri

gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 1.508,99 TL yol ödeneği alırlar.

Aracılık ücreti

Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu

olarak 9,28 TL aracılık ücreti alır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret

Madde 13 - Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi

işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan

hükümler doğrultusunda alınır.

Elektronik işlemler

Madde 14 - Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması

halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır.

Elektronik tespit ücreti

Madde 15 - Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin

tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3

üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Tespiti yapılan verinin 1 MB'a kadar olan kısmı için 18,55 TL, sonraki her 1 MB için ise

9,28 TL ücret alınır.

Yürürlük Tarihi:

Madde 16- Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanununun değişik 61/A ve 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, yayımlanma tarihinden itibaren uygulanır.


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Günebakış Trabzon Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Günebakış Trabzon Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Günebakış Trabzon Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Günebakış Trabzon Haber değil haberi geçen ajanstır.