TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR T.C.S.B. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR T.C.S.B. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SARF KARŞILIĞI HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI ALIMI mal alımı 4734 s...

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR T.C.S.B. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SARF KARŞILIĞI HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/137491

 

1-İdarenin

a) Adı

:

T.C.S.B. TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

b) Adresi

:

Kaşüstü Mah.Topal Osman Sk.No:7 61040 Yomra/TRABZON

c) Telefon ve faks numarası

:

4623415630 - 4623415654

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

SARF KARŞILIĞI HİDROJEN PEROKSİT CİHAZI ALIMI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

14 (Ondört) Kalem/Kısım Cihaz Karşılığı Tüketim Sarf Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sarf malzemeler : T.C.S.B. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eczane Birimi/Tıbbi Sarf Depo ve Biyomedikal Sarf Depo Birimi ve Bağlı Birimleri Cihaz: T.C.S.B. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi sterilizasyon ünitesine kurulacaktır

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır. Kurumumuzca yüklenici firmaya siparişin faks veya e-posta ile bildiriminden itibaren en geç 10 (On) takvim günü içerisinde sipariş edilen sayıda ürünün teslimatı gerçekleştirilecektir. İhale dokümanında belirtilen mücbir sebepler veya mücbir sebepler dışında başka bir zorunluluktan sipariş edilen ürünün tamamının teslim edilemeyeceğinin haklı gerekçelerle dayanarak yüklenici tarafından belgelendirilmesi haricinde, sağlık tesisinin siparişi oranında teslimat gerçekleştirilecek olup, siparişin bölünerek farklı zamanlarda sağlık tesisine teslimi yapılmayacaktır. İhaledeki malzemelerin teslimi 30.06.2025 tarihine kadar peyder pey olarak gerçekleştirilecektir. Cihaz ise sözleşme imzalandığı tarihte ilgili alana kurulacak ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

07.03.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

T.C.S.B. Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Kaşüstü Kampüsü Toplantı Salonu 1. Kat (Kaşüstü Mah. Topal Osman Sok. No:7 Kaşüstü-Yomra/TRABZON)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

- İstekliler, İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecek olan "Tıbbi Cihaz Satış Yeri Yeterlilik Belgesi" ne sahip olacak ve bu/ilgili belgeyi Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edileceklerdir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1)-Tıbbi cihaz yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir.  İstekliler, ithalatçı veya üretici ise teklif ettikleri ürünler ile ilgili ÜTS 'ye kayıtlı olduklarına dair belgeyi/ÜTS kayıt numaralarını (Üretici/Bayi Firma Numarası) ve ürün numaralarını (barkod), Sağlık Bakanlığına  kayıtlı ürün ve cihazların, ithalatçı veya üreticisinin bayii ise bu firmaların adı altında bayiliklerini kanıtlayıcı belgeyi/ÜTS bayi tanımlayıcı numaralarını  ve ürün numaralarını (barkod) Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilecektir. Sağlık Bakanlığından onaylı ibaresi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. İstekliler Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan ettikleri belgelerinin hangi kalem için olduğunu belirtmek zorundadır. Bu bilgi ve belgeleri yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeyen veya Ürün Takip Sisteminde (ÜTS)’ ye kayıtlı olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

2)-Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair beyanlar Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilecektir.

3)-İstekliler teklifte bulundukları ürünlere ait barkod numaralarını, marka bilgisini, kapsamdışı olan ürünler için kapsam dışı bilgilerini/beyanlarını birim fiyat teklif cetvelinde belirtecek veya Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edeceklerdir.

4)- Yerli malı teklif eden istekliler; ilgili kurum tarafından düzenlenen yerli malı belgelerini (Vergi numarası, belge numarası açıkça belirtilecektir) ve yerli malı belgelerinin hangi kalemleri kapsadığını Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edeceklerdir.

5)Teklif Edilen Cihaz, Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olacaktır.  Cihazın ÜTS  ürün numaraları (Barkod), marka ve model bilgisi ve cihazın yaş bilgisi yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edilecektir. Barkod numarası yazılacaktır, Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan edilecektir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-İhale komisyonu teklif değerlendirme aşamasında teknik şartnameye uygunluğun belirlenebilmesi  hususunda istekli firmalardan teklif verdikleri ürüne/sisteme/kısım (Kısma ait kalemlerin tamamına) ait katalog, broşür vb. bilgilendirici materyalleri isteyebilir. Sunulan katalogda teknik şartnamede istenen özellikler teyid edilebilmelidir.
2-Teklif edilen cihazlarla ilgili tüm teknik döküman ve katalogların aslı veya noter onaylı örnekleri, tükçe dışında bir dil ile hazırlanmış ise Türkçe  tercümeleri idaremize sunulacaktır.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

HİDOROJEN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATÖRÜ BİYOLOJİK İNDİKATÖRÜ

Teknik şartnamenin; 1. maddesinde, 2. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler

HİDROJEN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATÖRÜ KİMYASAL İNDİKATÖR

Teknik şartnamenin; 9. maddesinde, 10. maddesinde, 11. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler

HİDROJİN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATÖRÜ PAKETLEME RULOSU

Teknik şartnamenin; 5. maddesinde, 6. maddesinde, 7. maddesinde, 11. maddesinde, 19. maddesinde, 20. maddesinde, 23. maddesinde, 24. maddesinde, 25. maddesinde, 26. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler

HİDROJİN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATÖRÜ DÖKÜMANTASYON ETİKETİ

Teknik şartnamenin; 5. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler

HİDROJİN PEROKSİT GAZ PLAZMA STERİLİZATÖRÜ

Teknik şartnamenin; 4. maddesinde, 6. maddesinde, 7. maddesinde, 37. maddesinde, 38. maddesinde, 39. maddesinde, 40. maddesinde, 41. maddesinde, 43. maddesinde, 44. maddesinde, 45. maddesinde, 48. maddesinde, 50. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler

TAM OTOMATİK KESME VE KAPATMA CİHAZI

Teknik şartnamenin; 12. maddesinde, 23. maddesinde, 24. maddesinde, 25. maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler

14 (ONDÖRT) KALEM/KISIM SARF MALZEME

Teknik şartnamelerinde ayrıntısı belirtilen ve sunulması istenen bilgi ve belgeler

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

-Kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen her türlü tıbbi cihaz, tıbbi sarf malzeme, tıbbi malzeme satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir. İstekliler ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak deneyimini gösteren belgeyi Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Beyan Edeceklerdir. (Belge tarih ve sayısı belirtilecektir)


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.


9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01983940

15 Şub 2024 - 00:00 Trabzon/ Trabzon- Resmi ilanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Günebakış Trabzon Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Günebakış Trabzon Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Günebakış Trabzon Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Günebakış Trabzon Haber değil haberi geçen ajanstır.