banner114

Tonya ancak turizmle kurtulur

Eski Gümüşhane Üniversitesi Rektörü ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Günaydın, Tonya’da yerel ve ekonomik kalkınmada tarım, hayvancılık ve turizmin yeri ve önemiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

Prof. Dr. Günaydın, “Yerel ekonomik kalkınma, sınırları iyi tanımlanmış bir alanda mevcut kaynakların yönetilmesi, yeni iş imkânlarının oluşturulması, ekonominin canlandırılması ve rekabet gücünün artırılması için yerel yönetimler, halk, sivil toplum ve özel sektör gibi farklı aktörlerin ortaklığının oluşturulduğu bir süreç olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, yörenin tüm kaynaklarının bölge insanının refah düzeyini artıracak şekilde kullanılmasıdır.” dedi.

GİRİŞİMCİLİK YEREL EKONOMİK KALKINMANIN MOTORUDUR

Prof. Dr. Günaydın, “Girişimcilik, yerel ekonomik kalkınmanın motorudur. Mevcut kaynakların rasyonel kullanılması esastır. Yerel içerisindeki tüm kesimlerin iş birliği kaçınılmazdır. (Başarı halkın, özel sektör ve üçüncü sektör katılımcılarının hareket yeteneğine bağlıdır.) Sürdürülebilir bir kalkınma ilkesi benimsenmelidir. Etkin bir yönetim şarttır. Yerel ekonomik kalkınmanın amacı, yerel dinamiklerin harekete geçirilerek kent ekonomisinin, ticaretinin ve istihdam sahalarının geliştirilmesi yoluyla kentlerin refah ve yaşam kalitesinde artışın sağlanmasıdır. Kentler, içinde yaşayanların geçimlerini rahatlıkla sağlayabildikleri yerler olmalıdır. Aksi hâlde kendi sakinlerine refah sunamayan, onların bu günkü ekonomik ihtiyaçlarını karşılayamayan, gelecekle ilgili onlara umut vaat edemeyen kentler varlıklarını sürdüremezler. Yerel kalkınmanın sağlanabilmesinde yerel dinamikleri harekete geçirebilecek sektör/sektörlerin seçimi önemlidir. Yerelin sahip olduğu potansiyel ve kaynaklara uygun sektörlerin gelişmesinin sağlanması kalkınma için esastır. Bu kapsamda bahsedilmesi gereken sektörler hayvancılık, tarım ve turizmdir. Tarım ve hayvancılık beslenme ve kalkınma için hayati öneme sahip olan sektörlerdir. Bu sektörler, zorunlu ihtiyaç maddesi üretmeleri ve bu mallara ilişkin sürekli talebin bulunması, sanayi ve hizmetler sektörüne girdi sağlamaları ve sektör içinde istihdam oluşturarak sektör ve bölgede kalkınma hedefine ulaşılması için de önemli iktisadi fonksiyonlar yüklenmişlerdir. Sahip oldukları bu özellikleri dolayısıyla gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun hiçbir ülke bu sektörlerden vazgeçemez. Tüm ülkelerde devlet tarafından bu sektörler yoğun bir şekilde desteklenmektedir.” dedi.

TURİZM, BİRÇOK ÜLKE VE BÖLGE İÇİN REFAHIN EN ÖNEMLİ KAYNAĞIDIR

“Hayvancılık sektörünün genel sorunları, eğitim ve örgütlenme, yem, bakım ve besleme, hastalıklarla mücadele, işletme yapılarının irrasyonelliği, pazarlama ve ıslah şeklindedir.” diyen Günaydın, “Jersey inekler dünyadaki en kârlı, en uyumlu ve en verimli süt üreten ırktır.Jersey (Holstein) yağ oranı %4,64, protein oranı %3,61’dir. Jersey sütü ile peynir üreticileri %25, tereyağı üreticileri %30 daha fazla ürün alır. 907,5 kg yem kullanılarak Holstein ırkı ile 133,4 kg peynir üretilebilirken Jersey inekleri ile 152,9 kg peynir elde etmek mümkündür. Simental inekler dünya üzerinde hem sütü hem de eti için beslenen bir inek türüdür. Canlı ağırlıklarının %60’ı oranında et verimi bulunmaktadır. Et kalitesi yüksektir. Lezzetli bir eti vardır. Avrupa ülkeleri, Simental inekleri süt veriminden ziyade et veriminden dolayı tercih etmekte ve yetiştirmektedir. Farklı iklim ve çevre şartlarına kolay uyum sağlar. Bu ırk, dünyanın en iyi süt ırkıdır. Günde 4-4,5 litre süt verir. Sütün yağ oranı %3-4’tür. Sütünden kaliteli keçi peyniri üretilir. Ayrıca hellim peyniri üretilir. Erkek keçiler 70-90 kg, dişiler ise 60-70 kg ağırlığındadır. Serbest dolaşımlı sistemde (Free range) etlik ve yumurtalık piliç üretimi yapılabilir. Hindi yetiştiriciliği yapılabilir. Etinin 1/3’ünün kırmızı etten oluşması ve kırmızı etten ucuz olması hindiye talebi artırmaktadır. Bunların yanı sıra kaz yetiştiriciliği de yapılabilir. Seracılık yoluyla aileler sebze üretimi yaparak doğrudan veya dolaylı pazarlama yoluna gidebilirler. Bu kapsamda domates, salatalık, marul, taze soğan, dereotu, semizotu, maydanoz, taze fasulye, biber, patlıcan vb. sebze üretimi yapılabilir. Öte yandan turizm, yerel ekonomilerin kalkınması üzerinde önemli bir etkiye sahip olan sektör hâline gelmiştir. Turizmin temel yararları, gelir sağlama ve iş oluşturmadır. Birçok ülke ve bölge için refahın en önemli kaynağıdır. Bir yörenin turizmden yararlanması, gerekli altyapıyı sağlayacak yatırımın varlığına, yerel otoritelerin ve özel yatırımcıların yönetim yeteneklerine ve turistlerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğine bağlıdır. Yerelde turizmin geliştirilebilmesi için öncelikle yatırım ortamı oluşturulmalı ve girişimciliği teşvik edici tedbirler alınmalıdır. Yerel yönetimlerin özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel halk ve merkezi idare ile birlikte önemli bir aktör olması ve özgün projeler üretilmesi turizmin yerel katkılarını artıracaktır.” diye konuştu.

KOOPERATİFLER YEREL KALKINMANIN EN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN BİRİDİR

Günaydın, kooperatiflerin yerel kalkınmanın en önemli aktörlerinden biri olduğunu ifade ederek “Kooperatifler, ürünlerin pazarlanması, girdi tedariki ve potansiyel işgücünün istihdamı ile yerel ekonomik kalkınmaya önemli katkıda bulunmaktadır. Tonya ilçesi tarımsal yapının çeşitliliği bakımından önemli bir potansiyele sahiptir. Tonya tarımsal üretim deseninde hayvancılık ön plana çıkmaktadır. İlçede özellikle büyükbaş hayvancılık konusunda yapılacak çalışmalarla ilçenin marka hâline gelmesi sağlanmalıdır. Bunun sağlanabilmesinde kooperatifleşme büyük önem taşımaktadır. Hayvan üreticisinin ürününü daha iyi değerlendirmesi, gelirini artırması, tüketicinin uygun koşullarda hayvansal ürün tüketmesi üreticilerin kendi içinde örgütlenmesi ile mümkündür. Kooperatif, ortaklarını korumaya ve kazancını artırmaya yönelik her türlü destek ve hizmeti vermelidir. Bu kapsamda kooperatif, ortaklarının tohumunu, gübresini ve mazotunu vermeli, her türlü iş makinesi hizmeti vermeli, mısırını ekip sılajını yapmalı, otunu biçip paketleme yoluna gitmeli, kesif ve kaba yem temini yoluna gitmeli, nakit ihtiyacını karşılamalı, süt ve kesimlik hayvanları almalı, çiğ süt ve diğer süt ürünlerini üretip pazarlamalıdır. Yerel yönetimler üreticilerin tarımsal ve hayvansal ürünlerinin yanı sıra ev yapımı ürünlerini pazarlayabilecekleri modern stantlar oluşturabilir. Haftanın bir gününü Tonya Pazarı olarak belirleyip il veya il dışından pazara gelip hem yörenin tanıtılması hem de üretilen yöresel ürünlerin pazarlanması sağlanabilir. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ıslah edilmiş ırklarla yapılmalıdır. Büyük ve küçükbaş hayvan işletmelerinde geleneksel ve irrasyonel yapı değiştirilmeli, ekonomik bilinç, bilgi ve teknoloji hâkim kılınmalı ve fiyat maliyet ilişkisi kurulmalıdır.” şeklinde konuştu.

ÖZEL TONYA MODELİ BELİRLENEREK HAYVANCILIK YAPILMALI

Prof. Dr. İhsan Günaydın, sunumunun sonunda şunları söyledi: “Özel Tonya modeli belirlenerek hayvancılık yapılmalı. (Coğrafi işaretli Tonya tereyağı üreten ve pazarlayan işletmeler oluşturulmalı, alım garantili sözleşmeli olarak üreticilerle hayvancılık yapılmasına geçilmeli.) Üreticilerin kooperatif/birlik şeklinde örgütlenerek DOKA, DOKAP ve TKDK gibi kuruluşlardan projelerle (sılaj makinesi alımı, et işleme tesisi yapımı gibi) destek sağlanması, Coğrafi işaretli ürünlerin üretimi, besi ve damızlık temini için il dışına giden buzağıların buzağı toplama ve büyütme merkezlerinde kalması sağlanmalı. Mahallelerde yerinde süt alımı için merkez oluşturulmalı ve soğuk zinciri ile süt toplanması yoluna gidilmeli. Pazarlama sorunlarının yaşanmaması, devlet desteklerden yeterli ölçüde yararlanılması için ilçede standartlara uygun/ruhsatlı hayvan pazarları, modern mezbaha yapılması. Eğitim faaliyetlerinin artırılması, tarım teşkilatının mahallelere nüfuzu ve saha çalışmalarına ağırlık verilmeli. Mahallelerde tarım ve hayvancılığa ilişkin örnek uygulamalar yapılmalı, teknik bilgiler verilmeli ve üretimde hasada kadar her aşama takip edilmelidir. Nüfus artışı dolayısıyla artan protein ihtiyacını karşılamak için yetiştirilmesi kolay ve maliyetsiz olan kanatlı (et ve yumurta tavuğu, hindi, kaz gibi) üretimi konusunda üreticiler bilgilendirilmesi. Örtü altı yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalı, sulama altyapısı oluşturulmalı ve sulama yöntemleri üreticiye gösterilmeli. Yetiştirilmesi kolay ve talep gören ürün olarak mantar üretimi teşvik edilmeli. Öne çıkan tarımsal ürünlerden patates üretimi ve verimi artırılmalı. Mısır etkin bir şekilde değerlendirilmeli (un, süt mısır vb.) geriye kalanı yem kırma makineleri ile kanatlı veya diğer hayvanlar için yem yapılmalı. Yörede az yetiştirildiği için bilinmeyen ancak çok kaliteli olan kuru fasulye üretimi ve verimi artırılmalıdır. İlçede iklim şartları nedeniyle üretimi ideal olan lahanagillerin üretimi konusunda çiftçiler bilinçlendirilmeli. Bölgede turizm altyapısı hızla tamamlanmalı, Kalınçam ve Kadıralak turizm alanları planlı ve turistlerin ihtiyaçlarına göre hızla hizmete alınması yoluna gidilmeli, ulaşım, iletişim, konaklama, dinlenme, spor, yürüyüş vb. imkânlar sağlanmalı. Bölgenin en önemli turizm ürünü olan doğası korunmalı ve yöre iyi imar edilmelidir.”

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.